• PRODUCT DESIGN
    โครงการให้บริการปรึกษาแนะนำการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Design) ภายใต้การควบคุมดูแลของศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-idc)